Moció per un salari digne “Anem a Mil”, a Sant Vicenç dels Horts

15 de juny de 2016

Text de la moció presentada per Junts per Sant Vicenç, per al ple municipal del 16 de juny del 2016, a la que s’han adherit i aportat altres partits:

Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Junts x Sant Vicenç, SVHSP, PSC-PC, ICV-EUiA-E, el regidor no adscrit i la regidora no adscrita, de suport a la Iniciativa Ciutadana per un salari digne “Anem a Mil”.

La remuneració de qualsevol lloc de treball ha de permetre viure dignament, i això ara no passa al nostre país. Una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les darreres estimacions oficials).

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent és considerat injust per les institucions europees, que recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta Social Europea.

Actualment els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. És necessari un món laboral més just, per reduir les desigualtats salarials i aconseguir una societat més justa. 

“Anem a mil” és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país, i que proposa que el salari mínim real a Catalunya esdevingui de mil euros mensuals a 14 pagues.

“Anem a Mil” és una iniciativa ciutadana que vol aconseguir que el salari mínim real a Catalunya sigui de mil euros mensuals a 14 pagues.

La iniciativa “Anem a mil” vol impulsar un canvi de model laboral i productiu al nostre país, sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics, cap a una nova Catalunya on tothom pugui viure amb dignitat.

Atès que l’actual Salari Mínim Interprofessional, fixat pel govern espanyol en 655,20€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder viure a les ciutats catalanes.

Atès que amb un salari mínim de 1.000 € es contribuirà a la millora de les condicions de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, reduint així la pobresa i la desigualtat i s’incentivarà la formació i la millora de la productivitat. Amb un SM més alt, augmentarà la capacitat de consum i de l’activitat econòmica, i s’assolirà, així, una distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada.

Atès que diferents experts i experts del món acadèmic i sindical asseguren que el salari de referència s’hauria de situar entorn el 60% del sou mig (24.254€), el que significaria una retribució anual de com a mínim 15.000€ (amb un salari mensual de 1.071,4€ i 14 pagues).

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General l’adopció del següent:

ACORDS

1. Manifestar el suport de l’Ajuntament a la iniciativa ciutadana per un salari digne “Anem a mil”.

2. Vetllar perquè les empreses que intervenen en la prestació de serveis o subministraments a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts es comprometin a garantir una remuneració mínima de 1.071,43€ als seus treballadors i treballadores, i instar a altres administracions que assumeixin el mateix compromís.

3. Fer arribar aquest acord a tots els grups del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i al Consell Econòmic i Social per a l’Ocupació.