Moció en defensa de l’autonomia local

22 d'octubre de 2016

Hem presentat al ple municipal del 20 d’octubre del 2016 aquesta moció:

MOCIÓ PER L’AUTONOMIA MUNICIPAL I DE REBUIG A LA JUDICIALITZACIÓ DE LES DECISIONS POLÍTIQUES

Els grups municipals de Junts x Sant Vicenç, SVH Sí Puede, ICV-EUIA i el PDECat demanem sigui inclosa per via d’urgència la present moció a l’ordre del dia del proper ple municipal a celebrar per aquesta corporació en data 20 d’octubre de 2016.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que l’aprovació de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) ha significat la modificació i vulneració de l’actual model territorial de Catalunya, afectant greument l’autonomia local.

Atès que l’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local. La LRSAL suposa una invasió total de l’Estat espanyol en les competències de la Generalitat de Catalunya.

Atès que la Carta Europa d’Autonomía Local (ratificada per Espanya el 20 de gener de 1988) estableix que els ens locals són un dels principals fonaments de la democràcia ja que és en aquest nivell territorial en el que el dret de la ciutadania a participar en les polítiques públiques pot ser exercit més directament i per tal que això es faci efectiu és necessari que els ajuntaments tinguin competències efectives. A més, pels països signants de la Carta la defensa i l’enfortiment de l’autonomia local representen una contribució essencial en la construcció d’Europa i això suposa l’existència d’ens locals dotats d’òrgans de decisió democràticament constituïts que es beneficien d’una àmplia autonomia i de competències.

Atès que la tan invocada Constitución Española reconeix, en els articles 137 i 140, “la autonomia de los entes locales”

Atès que la Ley de Bases de Régimen Local, en el seu article 4rt. estableix que corresponen en tot cas als municipis, les províncies i les illes les potestats reglamentària i d’autoorganització, així com la potestat de programació o planificació.

Atès que s’ha produït una nova ingerència a l’autonomia municipal, en aquest cas a la de l’ajuntament de Badalona, protagonitzada pel Gobierno de España, mitjançant la instrumentalització partidista de la Delegación del Gobierno en Cataluña i del Poder Judicial que dictà mesures cautelaríssimes “inaudita parte”.

Atès que el govern espanyol té molt interès en evitar que sigui des dels ajuntaments des d’on s’impulsi un procés constituent català i que per aconseguir-ho judicialitza les decisions polítiques que adoptin els ajuntaments de Catalunya.

Atès que el 12 d’octubre rememora la barbàrie del procés d’expansió de l’imperi espanyol, i que va ser el propi franquisme qui el va anomenar “Dia de la Hispanidad” i l’utilitzà com a arma política dels vencedors contra els vençuts de la Guerra Civil.

ACORDS

Recollint tot l’exposat anteriorment, proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Que el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts manifesti el seu total rebuig a la judicialització dels acords polítics que prenguin els ajuntaments de Catalunya i a la vulneració de l’autonomia local.

SEGON.- Reclamar al govern de l’Estat espanyol que deixi d’utilitzar partidistament les institucions i d’instrumentalitzar el Poder Judicial.

TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que esmerci tots els esforços necessaris i que utilitzi tots els recursos jurídics disponibles en defensa de l’autonomia dels ajuntaments de Catalunya front a la bel·ligerància del Gobierno de España.

QUART.- Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Badalona i a la seva Alcaldessa per mostrar-los-hi la solidaritat del poble de Sant Vicenç dels Horts.

CINQUÈ.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com al President del Govern de l’Estat espanyol.