2

UNA CIUTAT EDUCADORA

L’educació seguirà sent una prioritat per a nosaltres. Defensem una educació de qualitat perquè tothom tingui les mateixes oportunitats. En els darrers mandats hem invertit i innovat en l’àmbit educatiu i hem assolit bons nivells d’èxit escolar però encara podem millorar. Ens proposem arribar a nivells d’excel·lència educativa i trencar així dinàmiques històriques però encara arrosseguem.

El nostre és un municipi amb una renda per càpita baixa però això no ha de significar una limitació per accedir a una educació de primera i aspirar a elevats nivells de formació. Només així més vicentins i vicentines accediran a treballs qualificats i els ingressos de les famílies augmentaran. Només d’aquesta manera el futur serà millor per a tothom.

Per això proposem:

 1. Desenvolupar el Pacte Municipal per a l’Educació per acabar en un Consell Escolar de Ciutat.
 2. Construir la nova llar d’infants El Petit Mamut.
 3. Dotar la llar d’infants El Petit Mamut d’una aula multisensorial amb la incorporació de professionals especialistes.
 4. Articular mesures per assolir una escolarització del 75%-80% dels infants en la franja 0-3 anys.
 5. Reforma integral de l’Escola Sant Jordi seguint les directrius del Pla Director.
 6. Continuar la millora de tots els equipaments educatius del municipi.
 7. Acompanyar el pilotatge del Pla Educatiu Entorn 0-20 com a projecte comunitari per seguir incrementant l’èxit escolar i personal dels alumnes, millora les oportunitats educatives i augmentar la formació més enllà dels 16 anys.
 8. Acompanyar la incorporació del tècnic/a d’integració social a tots els centres escolars de SVH tant de primària com de secundària (públiques i concertades).
 9. Donar suport a la implantació del nou Itinerari Formatiu Específic (IFE) depenent del Gabriela Mistral que es realitzarà a les dependències de l’antiga escola El Rocío.
 10. Executar les obres d’adequació de la sala existent a la 1ª planta dels antics Salesians per emplaçar-hi el PTT-PFI de Fleca i Pastisseria i d’Informàtica i el Centre d’Estudis Locals.
 11. Ubicar una sala polivalent/actes a la 1ª planta dels antics salesians (amb una capacitat) per donar servei especialment a l’Arxiu Municipal, Escola d’Adults i PTT-PFI entre d’altres.
 12. Consolidar i ampliar els programes de difusió i promoció de la Formació Professional a nivell local.
 13. Mantenir l’atenció preventiva als trastorn mental infantil i juvenil a través de la formació a docents amb la col·laboració del CDIAP i CSMIJ en el marc de la Xarxa de Salut Mental i Prevenció de Conductes de Risc de SVH.
 14. Reforçar i amplir el nombre d’accions del Pla de Dinàmica Educativa orientades a la sensibilització en l’àmbit LGTBI, a l’eradicació de la discriminació per raó de gènere, a fomentar encara més els valors de la solidaritat, al foment de la pagesia i l’interès per la gastronomia.
 15. Desenvolupar una programació estable a les escoles i instituts de descoberta i experimentació a través de la ciència per fomentar les vocacions científiques i tècniques especialment entre les noies.
 16. Desenvolupar una programació estable d’arts escèniques (música, dansa i teatre) a les escoles i instituts.
 17. Estimular a través d’un premi local els treballs de recerca sobre temes locals.
 18. Universalitzar l’accés a totes les activitats extraescolars que s’ofereixen al municipi a través d’ajudes i beques.
 19. Impulsar el coneixement de les llengües més parlades a SVH a través d’accions i programes que facilitin el seu aprenentatge entre la població infantil i adulta.
 20. Elaborar un reglament d’usos d’equipaments educatius municipals.