1

UNA CIUTAT ON VIURE

En aquest mandat hem començat a donar sortida a les necessitats d’emergència social per atendre les situacions de vulnerabilitat que viuen moltes famílies. La possibilitat d’accedir a l’habitatge esdevé un generador de pobresa i desigualtats i compromet la decisió de viure o no a SVH. 

Hem de poder donar resposta al creixement natural de SVH respectant l’equilibri d’usos del nostre territori i garantint totes les activitats, també l’agrícola. I ho hem de fer sense cometre els mateixos errors que van provocar la crisi immobiliària i que ha deixat tants treballadors i treballadores en situació de pobresa.

Estem preparats per construir habitatge públic incardinat a la trama urbana del nostre municipi i disposar per primera vegada d’un parc públic de lloguer que posi a l’abast de la gent habitatge assequible. 

Per això proposem:

 1. Continuar amb l’adquisició d’habitatges per la via de compra a proposta de l’agència d’habitatge de la Generalitat i exercint el dret al tanteig i retracte per destinar-lo al parc públic local de lloguer.
 2. Construir 2 nous habitatges compartits d’emergència social al carrer Nou.
 3. Construir un bloc de 36 habitatges plurifamiliars emancipatoris per a joves, d’una o dues habitacionscadascun, al camí de la Font de Sant Josep per destinar-lo al parc públic local de lloguer. (Projecte encarregat a l’AMB).
 4. Construir un bloc plurifamiliar d’habitatges destinats a famílies i gent gran al c/. Sant Domènech amb el 10% d’aprofitament urbanístic de la reparcel·lació de la SV-192 per destinar-lo al parc públic local de lloguer.
 5. Impulsar el planejament urbanístic vigent als diferents barris per poder ofertar 40 habitatges nous de HPO i disposar de 10 habitatges de titularitat pública destinats al parc públic local de lloguer.
 6. Adquirir sòl al barri de Vila Vella per a destinar-lo al parc públic local de lloguer a l’illa dels carrers: Barcelona Mossèn Duran, Rafael Casanova i Plaça de la Vila.
 7. Destinar un mínim de 30% d’habitatge públic de protecció oficial (HPO) en les modificacions de planejament destinades a l’habitatge.
 8. Destinar el 10% d’aprofitament urbanístic resultant de la modificació de planejament destinat a habitatge al parc públic local de lloguer.
 9. Crear l’índex de referència del preu del lloguer a Sant Vicenç dels Horts per establir un preu mitjà del lloguer al nostre municipi que servirà per condicionar l’accés a les ajudes i subvencions municipals (rehabilitació, mobilitat reduïda, l’eficiència energètica i renovables) al compliment d’aquest índex.
 10. Gravar l’habitatge buit amb impostos més elevats i tramitar l’expropiació temporal en els casos de grans tenidors i bancs d’acord a la 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.
 11. Estimular la rehabilitació d’habitatge buit a través de campanyes informatives dels ajuts existents a nivell municipal i metropolità i de la bossa d’habitatge.
 12. Difondre a través de campanyes els diferents ajuts per adaptar els habitatges a diferents necessitats, als requisits de mobilitat reduïda i l’eficiència energètica i renovables.
 13. Portar a terme el Pla Local d’habitatge finançat per la Diputació de Barcelona.
 14. Aprovar definitivament les reparcel·lacions i urbanitzacions corresponents a SV-192 (Sant Domènech), Font del Llargarut i Sant Roc
 15. Elaborar el projecte per construir un nou pas soterrat per connectar el barri de Can Ros i el barri de Sant Josep (contemplat al projecte del Fons Feder d’Estat elaborat per l’ajuntament 2017).
 16. Reformar i/o urbanitzar els carrers: Frances Macià, passatge Sant Francesc, Montjuïc, Eivissa, Barcelona, Jacint Verdaguer, Serral i els carrers al voltant de la nova llar d’infants (Lleida, Sardana, Alexandre Planes).
 17. Reurbanitzar la Plaça Narcís Lunes i estudiar la possibilitat d’emplaçar-hi aparcament soterrat.
 18. Executar la segona fase d’intervenció a la Plaça de la Vila per tal de mantenir el mateix nivell a tota la plaça i guanyar confort, amplitud i enjardinament.
 19. Enderrocar l’antic edifici de la cantonada c/. Àngel Guimerà i c/. Comerç i urbanitzar tot el tram del carrer comerç connectant el Parc de Vila Vella amb el Parc del Mamut Venux.
 20. Fer els tràmits necessaris perquè els propietaris/es de passos interiors d’ús privatiu facin la cessió a l’ajuntament per fer actuacions de millora i manteniment en els casos que els veïns i veïnes ho demanin.
 21. Portar a terme les obres de remodelació i millora del Parc de La Vinyala.
 22. Desenvolupar el projecte d’urbanització del Parc del Molí dels Frares d’acord al procés participatiu.
 23. Construir un nou parc públic i espai verd a Can Pujador.
 24. Construir un nou parc públic als jardins de Cal Reverter al barri del Turó.
 25. Obrir i adequar la connexió entre el carrer Rafael Casanova i els antics Salesians i construir un nou parc.
 26. Reurbanitzar l’entorn de la pista Frances Macià (c/. Sant Joan Bosco, c/. Ribot, c/. Sant Miquel) millorant la il·luminació, eliminant les barreres arquitectòniques i incorporar-hi enjardinament.
 27. Treballar amb la Diputació per dissenyar una proposta de convertir la BV2002 en un eix ciutadà entre Can Sala i el CAP de Vila Vella.