Suport a les petites i mitjanes empreses contra la morositat

1 de març de 2016

Al Ple Municipal del febrer de 2016, Junts per Sant Vicenç va presentar una resolució de suport a les petites i mitjanes empreses (pimes) contra la morositat. Va ser aprovada al mateix ple. Transcrivim aquí el text, donat que entenem que pot ser una mesura molt favorable per l’economia de les empreses que treballen a Sant Vicenç dels Horts: 

– Atès que la major part del teixit productiu de la ciutat està format per petites i mitjanes empreses que generen prop de tres quartes parts de l’ocupació a la ciutat de Sant Vicenç dels Horts.

– Atès que el període mig de pagament de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts és de 25 dies amb els seus proveïdors, millorant fins i tot el termini màxim legal de 30 dies que marca la Llei contra la Morositat de les Administracions Públiques.

– Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts és un dels agents amb més capacitat inversora i de contractació de la ciutat.

– Atès que l’elevat volum de moltes de les contractacions de l’Ajuntament afavoreix que hi puguin accedir les grans empreses en detriment de les pimes, que participen d’aquestes licitacions mitjançant subcontractacions  per part de les grans empreses.

– Atès que tal i com ha quedat demostrat per l’estudi elaborat per la Plataforma Multisectorial contra la Morositat, liderada per PIMEC, i avalat per la Universitat Pompeu Fabra, existeixen divergències molt considerables entre el període mig de pagament legal, el que anuncien aquestes empreses i el període mig de pagament real a empreses subcontractades.

– Atès que la morositat ha provocat aproximadament un terç de les fallides d’empreses des de l’inici de la crisi a l’Estat espanyol a causa de la manca de liquiditat i els costos de finançament.

Aquest grup municipal proposa a la Comissió Informativa General la deliberació dels següents:

ACORDS:

Impulsar un Pacte de Ciutat de suport a les petites i mitjanes empreses i contra la morositat, que inclogui un seguit d’actuacions com les que es detallen a continuació:

Garantir que es compleixi de forma efectiva el termini de pagament en totes les contractacions i subcontractacions que es realitzin relacionades amb l’Ajuntament. Per això, s’introduirà al Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts una clàusula que estableixi l’obligació de l’empresa adjudicatària a presentar, una vegada finalitzada l’adjudicació, una relació de factures i comprovants de pagament de les empreses subcontractades. Amb l’objectiu de garantir l’efectiu compliment dels terminis de pagament, els quals seran verificats pel consistori.

– Adoptar mesures per excloure d’aquests processos les empreses que no compleixin els terminis legalment establerts dintre del marc legal vigent.

L’establiment d’un certificat, conjuntament amb el Col·legi d’Auditors i Censors de Comptes de Catalunya i els agents representatius dels afectats com per exemple la Unió d’Empreses, que garanteixi el compliment real de les condicions de morositat legalment establertes per part de les empreses adjudicatàries.

Sant Vicenç dels Horts, 5 de febrer de 2016