Política de protecció de dades

Introducció

En aquesta política de protecció de dades t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal. El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les teves dades personals.

Responable del tractament

El responsable del tractament és Junts x Sant Vicenç, amb domicili a Sant Vicenç dels Horts (08620), al carrer Barcelona número 20, amb CIF G66608852, telèfon 623 048 652, correu electrònic junts@juntsxsantvicenc.cat.

Finalitat del tractament

Les dades personals facilitades per les persones afiliades a Junts x Sant Vicenç, així com, les obtingudes durant la seva relació amb el partit, seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit, tramitar el cobrament de quotes i aportacions, la  relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’organitzaóci i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Junts x Sant Vicenç.

De la mateixa manera, les dades personals obtingudes de les persones vinculades a Junts x Sant Vicenç seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit, tramitar el cobrament de donacions, la relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’organització i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Junts x Sant Vicenç.

Les dades personals facilitades per les persones usuàries dels llocs web titularitat de Junts x Sant Vicenç seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i de publicació de continguts als llocs web, l’enviament de comunicacions relacionades amb les campanyes específiques corresponents, l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Junts x Sant Vicenç.

Les dades personals proporcionades a Junts x Sant Vicenç es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb Junts x Sant Vicenç, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

Legitimació

La base legal fonamental que permet a Junts x Sant Vicenç el tractament de les dades de les persones vinculades al partit és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’una butlleta de vinculació, bé acceptant la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.

En algunes ocasions, el tractament que duu a terme Junts x Sant Vicenç té com a fonament el seu inteèrs legitim, com pot ser la promoció de la seva activitat poñllítica així com el seu creixement electoral, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades. Els contractes subscrits per Junts x Sant Vicenç, ja siguin mercantils o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.

Per últim, Junts x Sant Vicenç està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte (entre d’altres: Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics; Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics; Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueix de capitals i del finançament del terrorisme; Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària).

Cessió de dades a tercers

Les dades de les persones vinculades a Junts x Sant Vicenç podran ser comunicades legítimament a:

  • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Tribunal de Cuentas i altres administracions públiques amb compeètncia en la matèria.
  • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis de Junts x Sant Vicenç: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a Junts x Sant Vicenç siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.
  • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.
Drets de les persones interessades

A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

  • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que Junts x Sant Vicenç té emmagatzemades.
  • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
  • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
  • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que Junts x Sant Vicenç deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, Junts x Sant Vicenç en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada podrà , en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades dàec carter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podàr exercir aquests drets adreçant-se a la persona delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic junts@juntsxsantvicenc.cat o bé a l’adreça postal carrer Barcelona número 20 de Sant Vicenç dels Horts (08620). La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssim.

Així mateix, les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).

Procedència

Les dades personals que tracta Junts x Sant Vicenç són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

  • signar i lliurar la sol·licitud d’afiliació o vinculació.
  • acceptar la Política de protecció de dades de forma expressa en omplir un formulari electrònic d’inscripció a un acte, de participació a una campanya o de sol·licitud d’informació.