2

UN SANT VICENÇ AMB DRETS PER A TOTHOM

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 1. Recuperar els pressupostos participats per decidir projectes de transformació social i foment del treball comunitari
 2. Crear el Consell Assessor de l’Alcaldia per escoltar recomanacions i propostes que permetin afrontar la transformació que necessita el municipi, els reptes de futur que cal encarar i que millorin la vida de la ciutadania. Estarà format per persones de diferents àmbits professionals i sensibilitats polítiques diverses.
 3. Reimpulsar les taules sectorials i de barri per afavorir la participació dels veïns i veïnes en la dinamització de propostes i decisions de futur per al municipi.
 4. Reforçar i ampliar el nombre d’accions orientades a la sensibilització en l’àmbit LGTBI i a l’eradicació de la discriminació per raó de gènere.
 5. Estendre a altres barris Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) com l’Implica’t per Sant Josep, que ha esdevingut un model d’èxit de governança democràtica i participada, per a impulsar accions que donin resposta a les necessitats dels barris i millorin la qualitat de vida del veïnat.
 6. Recuperar les audiències públiques sobre pressupost i ordenances, anualment.
 7. Recuperar i reimpulsar les trobades de barri amb els regidors/es de barri i l’Alcaldia.

ACCIÓ SOCIAL

 1. Crear noves places públiques d’escola bressol per donar resposta a les necessitats de tots els barris, especialment els que ara estan més allunyats d’aquest servei (Sant Roc, Font del Llargarut, Can Costa, Sant Antoni, La Guàrdia) i per garantir que cap família amb infants amb dret a l’escolaritat gratuïta es quedi sense plaça al municipi,si ho sol·licita.
 2. Ampliar ajudes i beques per a garantir l’accés de tothom a les activitats extraescolars. Que cap infant i cap jove es quedi sense fer-ne per falta de recursos econòmics, per barreres culturals o per necessitats específiques.
 3. Elaborar una oferta d’activitats extraescolars de qualitat (música, idiomes, arts, dansa, teatre, científiques, tecnològiques, esportives, etc.) .
 4. Impulsar i ampliar programes de mentoria socioeducativa adreçats a joves per completar els estudis post obligatoris amb èxit millorant les seves expectatives de futur personals i laborals.
 5. Reforçar l’oferta de formació professional de Sant Vicenç dels Horts incrementant els perfils professionals i el nombre de places d’FP Dual en col·laboració amb els centres de formació professional del municipi i empreses col·laboradores.
 6. Ampliar el nombre d’ajuts econòmics a les famílies amb fills i filles en edat formativa tant en etapes obligatòries com post obligatòries (ajuts per a llibres i materials, menjadors, sortides, transport, connexió wifi, etc.).
 7. Reclamar un Centre propi de salut mental per a infants i joves (CSMIJ) al nostre municipi per millorar l’abordatge dels trastorns mentals infantils i juvenils i incidir en la prevenció de conductes de Risc.
 8. Reclamar a la Generalitat l’increment de professionals i d’especialitats als ambulatoris de Sant Vicenç dels Horts.
 9. Portar a terme activitats formatives i de sensibilització amb els monitors i monitores d’activitats extraescolars (esportives, musicals, científiques, tecnològiques, etc.), de menjadors escolars i d’entitats de lleure, esportives i socioeducatives (per promoure l’ús social del català en aquests espais educatius no formals).
 10. Realitzar campanyes de promoció de l’ús del català en el comerç conjuntament amb el Consorci per a la Normalització Lingüística
 11. Impulsar grups de conversa en català per a famílies en els centres educatius amb la voluntat de millorar les seves competències lingüístiques i que puguin donar suport els seus fills i filles en el procés d’aprenentatge i millorar la comunicació amb l’escola.
 12. Reimpulsar la millora de tots els equipaments educatius del municipi i fomentar-ne l’ús més enllà de l’horari escolar (patis oberts, activitats esportives, tallers d’estudi…)
 13. Impulsar un programa de suport educatiu centrat en la promoció de les arts escèniques, musicals, de dansa i plàstiques, per situar l’Educació i la Cultura com a eixos estratègics de transformació social.
 14. Estimular la recerca sobre temes locals a través d’un premi de reconeixement.
 15. Implantar un nou model de prestació dels serveis socials municipals àgil i descongestionat que doni una millor resposta a les necessitats de les persones i a les realitats socials actuals, amb el pressupost adequat.
 16. Implementar la Renda ciutadana municipal que agrupi totes les ajudes socials i faciliti els tràmits a les persones i famílies que la necessitin.
 17. Fer extensiva la tarifació social a tots els serveis municipals.
 18. Assumir el cost d’algunes places Residencials per Estades Temporals i Respir per a persones grans amb dependència de la Diputació de Barcelona.

HABITATGE

1. Adquirir habitatges i sòl urbanitzable per destinar-lo al parc públic local de lloguer.
2. Negociar amb l’Estat el traspàs a l’Ajuntament dels 78 habitatges que té la SAREB al municipi i també dels habitatges de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.
3. Construir més de 70 pisos públics de lloguer emancipadors per a joves, per a famílies i per a gent gran:

 • Un bloc de 36 habitatges plurifamiliars emancipadors per a joves, d’una o dues habitacions cadascun, al camí de la Font de Sant Josep.

 • Un bloc de 24 habitatges destinats a famílies i gent gran al carrer Sant Domènec (fruit de la reparcel·lació de la SV192).

 • Entre 11 i 21 pisos, distribuïts en dos blocs, a la zona UA-5 Façana Llobregat (zona antiga llar d’infants Mafalda).

4. Afavorir el desenvolupament dels terrenys urbanitzables existents als diferents barris per poder oferir més de quaranta habitatges de protecció pública.
5. Fer aflorar habitatge en desús per tenir una oferta d’habitatge de lloguer al municipi: activant un cens municipal d’habitatge buit, incrementant els ajuts a la rehabilitació i augmentant impostos en els casos d’habitatges buits sense justificació.
6. Impulsar la transformació del polígon industrial Bofarull i el seu entorn (quatre Camins i Porta Nord) per promoure una nova àrea d’aprofitament residencial, d’equipaments i zones verdes i per donar resposta a les necessitats d’habitatge (de protecció pública i privat) dins de la trama urbana.
7. Simplificar la tramitació de permisos d’obra i reduir el temps de tramitació de les llicències.
8. Reduir els tipus impositius de l’IBI (un cop inclòs el Tribut Metropolità) per assumir des de l’Ajuntament part del cost de l’impost de l’AMB.
9. Constituir la taula de participació per valorar l’impacte i la necessitat d’una revisió cadastral per a la totalitat dels béns immobles del municipi que permeti una redistribució més justa dels impostos dels vicentins i vicentines.
10. Incrementar els ajuts per adaptar els habitatges a diferents necessitats familiars, als requisits de mobilitat reduïda i a la millora de l’eficiència energètica i energies renovables.
11. Estudiar models de cessió de solars municipals mitjançant concurs públic per a la construcció i gestió d’habitatge amb la modalitat cooperativa integrant la iniciativa pública i privada en un mercat no especulatiu.