4

UN SANT VICENÇ SOSTENIBLE

PARC AGRARI

 1. Impulsar les propostes educatives i les campanyes divulgatives sobre el paper de l’activitat agrícola en l’equilibri natural, territorial, econòmic i social, així com en la nostra salut i benestar.
 2. Culminar el projecte del Parc Fluvial del Llobregat per consolidar-lo com a espai social dins l’entorn natural i incorporar espai per a horts urbans de forma diferenciada de l’activitat econòmica agrària.
 3. Participar en estratègies comunitàries del conjunt del Parc Agrari per millorar-ne el seu estat i protegir-lo de la pressió demogràfica, de l’especulació urbanística i de l’estrés mediambiental.
 4. Aprovar l’ampliació de quaranta hectàrees del Parc Agrari al nostre municipi d’acord a una definició i delimitació actualitzades.

ACCIÓ CLIMÀTICA I ENERGIA

 1. Promoure programes informatius, de sensibilització i suport a la creació de comunitats energètiques i d’autoconsum compartit.
 2. Acompanyar la creació d’indústria i les iniciatives relacionades amb la generació de biomassa provinent de la neteja dels nostres boscos.
 3. Incrementar la bonificació de l’IBI fins al 50%, durant un període de quatre anys, a les instal·lacions de plaques fotovoltaiques a habitatges particulars, comunitats de veïns, comunitats energètiques, indústria i comerços…
 4. Millorar la informació i l’atenció ciutadana per a la tramitació dels permisos d’instal·lacions fotovoltaiques.
 5. Identificar més espais públics (centres educatius, equipaments esportius, parets mitgeres, etc.) per muntar instal·lacions fotovoltaiques per a comunitats energètiques de veïns, serveis municipals i llars vulnerables.
 6. Implantar mesures en les ordenances municipals per a l’estalvi de l’aigua i l’aprofitament de les aigües grises en les noves edificacions i edificis municipals existents.

RESIDUS

 1. Implementar els resultats del procés participatiu sobre el nou model de recollida selectiva, adaptant-lo a les necessitats de tots els barris i amb l’objectiu d’assolir la taxa de recollida selectiva requerida per la UE.
 2. Ampliar el servei de recollida de residus comercials del municipi.
 3. Incrementar les bonificacions a la taxa municipal de residus en funció de l’ús anual del servei de la deixalleria.
 4. Aplicar bonificacions directes a la taxa municipal de recollida de residus en funció del percentatge de recollida selectiva de cada barri.

QUALITAT AMBIENTAL

 1. Aplicar les accions encaminades a millorar la qualitat de l’aire al nostre municipi, plantejades en els plans d’actuació aprovats per les diferents administracions.
 2. Aclarir la situació judicial per aconseguir la retirada de l’autorització que la Generalitat de Catalunya va atorgar a l’empresa Ciments Molins d’increment (fins a 20.000 tones) d’ús de pneumàtics com a combustible.
 3. Fer el seguiment de l’estat de compliment de les mesures correctores de l’empresa Ciments Molins per reduir l’emissió de pols de ciment en suspensió que afecta especialment el barri de Sant Josep.
 4. Reduir els nivells de contaminació acústica que ocasiona la circulació de ferrocarrils al seu pas pel municipi.